Deltakelse i råd og utvalg - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Deltakelse i råd og utvalg

Norges Skogeierforbund deltar i en rekke råd, utvalg og samarbeidsforum. Noen råd og utvalg er permanente, mens andre er tidsbegrensede. Nedenfor omtales noen av disse.

Verdikjeden skog og tre

Samarbeidet har bestått i lang tid, og omfatter følgende organisasjoner: Norges Skogeierforbund, Norskog, Treindustrien, Treforedlingsindustriens Bransjeorganisasjon, LO, Fellesforbundet, Norsk Bioenergiforening, (Nobio) og Maskinentreprenørenes forbund (MEF).

Bakgrunnen for samarbeidet er den sterke, gjensidige avhengigheten i verdikjeden. Forsvinner ett ledd ut av markedet, får resten av verdikjeden store problemer.

Hensikten med samarbeidet er å fremme et felles budskap som grunnlag for en næringspolitikk som trygger norsk verdiskaping basert på skogen som ressurs. Målet er å utvikle rammebetingelsene slik at hele den skogbaserte verdikjeden blir konkurransedyktig. I samarbeid med myndighetene vil vi sikre økt effektivitet og lønnsomhet i alle ledd.

Prosjektsamarbeid med Statskog og Norskog

Norges Skogeierforbund, Statskog og Norskog har inngått et formelt, treårig samarbeid på fem konkrete saksområder. Områdene er bærekraftig skogbruk, industriutvikling, overgangen til det grønne skiftet, samferdsel og skatt.

Skattealliansen

Alliansen for norsk, privat eierskap (skattealliansen) har Skogeierforbundet vært medlem av siden oppstarten i 2008. Målet for alliansen er å få fjernet formuesskatten på næringsrelatert, arbeidende kapital. I forbindelse med skattereformen 2016 har man fått gjennomslag for prinsippet om arbeidende kapital i Stortinget.

Skogbrukets HMS-utvalg

Skogbrukets HMS-utvalg ble opprettet i 1974, og er i dag satt sammen av representanter fra Skogbrukets Landsforening (SL), Maskinentrepenørenes Forbund (MEF), Fellesforbundet, Norges Skogeierforbund, Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs), Norsk Ved og Arbeidstilsynet (observatør).

Skogbrukets HMS-utvalg er et rådgivende organ som har som formål å fremme forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid i skogbruksnæringen i Norge. Utvalget skal holde seg løpende orientert om skadestatistikk, arbeide systematisk med å kartlegge utfordringer og fremme forslag på HMS-tiltak innen naturbruksområdet. Du kan lese mer om utvalget her.

Andre

Norges Skogeierforbund er medlem i Norsk Landbrukssamvirke, paraplyorganisasjonen for landbrukssamvirkene. Vi er også medlem av NHO mat og drikke.

Vi har hatt et mangeårig samarbeid med Norges Bondelag om blant annet tomtefestelovgivningen, skatt, eiendomslovgivning, utforming av standardavtaler, allemannsretten og friluftsliv.

Norges Skogeierforbud er medlem i Norske Lakseelver, næringsorganisasjonen for rettighetshavere til laks, sjøørret og sjørøye. Vi eier også deler av Inatur, Norges største markedsplass for jakt, fiske og hytter.

Skogeierforbundet samarbeider også med andre organisasjoner om enkelte saker, blant annet med Zero, Avinor, Statkraft, osv.